Rozeznanie rynku

W związku z realizacją projektu „Długoterminowa opieka medyczna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu (nazywane dalej Zamawiającym) zwraca się z zapytaniem dotyczącym wyceny pionizatora dynamicznego oraz podnośnika transportowo – kąpielowego.

Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przedmiotowe zapytanie cenowe ma na celu potwierdzenie, że dany przedmiot, zostanie zakupiony po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.