Rekrutacja usługi opiekuńcze

Informujemy, że w okresie 01.03.2020r. – 30.06.2022r. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu realizuje usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych i/lub niesamodzielnych mieszkańców powiatu sieradzkiego w ramach projektu „CENTRUM DLA RODZINY W POWIECIE SIERADZKIM”.
     Osoby z niepełnosprawnością i/lub osoby niesamodzielne, jak również osoby będące opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych, zamieszkałe na terenie powiatu sieradzkiego, zainteresowane skorzystaniem z usług opiekuńczych, proszone są o kontakt.

Ankieta Rekrutacyjna dostępna jest w biurze PTSR o/Sieradz oraz stanowi załącznik niniejszej informacji

Biuro projektu:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu

ul. Nenckiego 2, 98-200 Sieradz

tel. 784-642-182

Do składanej ankiety rekrutacyjnej należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne zaświadczenie lekarskie. Wnioski na usługi opiekuńcze będą przyjmowane przez cały okres realizacji projektu.

Zgodnie z założeniami projektu “CENTRUM DLA RODZINY W POWIECIE SIERADZKIM” zakres czynności usług opiekuńczych obejmować będzie miedzy innymi: 

  1. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane
    z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej
    i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);
  2. opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);
  3. pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
  4. zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).

Zapytanie ofertowe 3/DDSA/PFRON/2020

W związku z realizacją projektu „Droga do sprawności i aktywności” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.PTSR o/Sieradz zaprasza do złożenia oferty na  usługi psychologiczne w warunkach domowych

Zapytanie ofertowe 2/DDSA/PFRON/2020

W związku z realizacją projektu „Droga do sprawności i aktywności” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.PTSR o/Sieradz zaprasza do złożenia oferty na  usługi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych

Zapytanie ofertowe 1/DDSA/PFRON2020

W związku z realizacją projektu „Droga do sprawności i aktywności” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.PTSR o/Sieradz zaprasza do złożenia oferty na  usługi asystenta osoby niepełnosprawnej.