RAK 2017

PLAKAT RAK

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

w terminie 01.04.2017 r. – 31.03.2019 r. realizuje projekt:

„RAK 2017 – Rehabilitant – Asystent – Konsultant”

 

Współfinansowany ze środków PFRON

W ramach projektu prowadzone są następująca działania:

– Rehabilitacja domowa

– usługi asystenta osób niepełnosprawnych

– usługi konsultanta „niezależnego życia” (m.in. psycholog. Logopeda i inni)

Projekt RAK 2017 Rehabilitant – Asystent – Konsultant skierowany jest dla członków PTSR o/Sieradz ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osób najbardziej poszkodowanych – niewychodzących z domu z uwagi na ograniczenia, znaczną niepełnosprawność fizyczną, psychiczną jak również bariery architektoniczne i mentalne.

Prowadzona jest lista rezerwowa zapewniająca otrzymanie wsparcia przez zakładaną grupę osób w przypadku rezygnacji zakwalifikowanych uczestników.

Osoba chcąca skorzystać z realizowanych działań w ramach projektu powinna przedstawić zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do rehabilitacji domowej.

Więcej informacji o poszczególnych działaniach dostępne:

w biurze PTSR o/Sieradz (ul. Nenckiego 2)

lub pod numerem telefonu: 784-642-182

SPOTKANIE AUTORSKIE

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu od 3 do 8 grudnia przeprowadziło w ramach zadania publicznego Nr 44-WES/O/2020 pn.- Spotkania autorskie. Cykl spotkań autorskich z Panią Kazimierą Balcerzak-lokalną artystką ludową. Na spotkaniach Pani Kazimiera uczyła jak wykonać m.in. ozdoby bożonarodzeniowe oraz ozdoby z bibuły.

Spotkania odbyły się przy zachowaniu reżimu sanitarnego obowiązującego w czasie pandemii.

Projekt współfinansowany z gminy- Miasto Sieradz

Paczki Świąteczne

Pomimo trudnych czasów- panującej pandemii COVID-19 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu w ramach zadania publicznego “Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin” przy wsparciu Wojewody Łódzkiego przygotowało dla naszych podopiecznych paczki świąteczne.

Rozeznanie rynku

W związku z realizacją projektu „Długoterminowa opieka medyczna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu (nazywane dalej Zamawiającym) zwraca się z zapytaniem dotyczącym wyceny pionizatora dynamicznego oraz podnośnika transportowo – kąpielowego.

Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przedmiotowe zapytanie cenowe ma na celu potwierdzenie, że dany przedmiot, zostanie zakupiony po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.