RAK 2017

PLAKAT RAK

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

w terminie 01.04.2017 r. – 31.03.2019 r. realizuje projekt:

„RAK 2017 – Rehabilitant – Asystent – Konsultant”

 

Współfinansowany ze środków PFRON

W ramach projektu prowadzone są następująca działania:

– Rehabilitacja domowa

– usługi asystenta osób niepełnosprawnych

– usługi konsultanta „niezależnego życia” (m.in. psycholog. Logopeda i inni)

Projekt RAK 2017 Rehabilitant – Asystent – Konsultant skierowany jest dla członków PTSR o/Sieradz ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osób najbardziej poszkodowanych – niewychodzących z domu z uwagi na ograniczenia, znaczną niepełnosprawność fizyczną, psychiczną jak również bariery architektoniczne i mentalne.

Prowadzona jest lista rezerwowa zapewniająca otrzymanie wsparcia przez zakładaną grupę osób w przypadku rezygnacji zakwalifikowanych uczestników.

Osoba chcąca skorzystać z realizowanych działań w ramach projektu powinna przedstawić zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do rehabilitacji domowej.

Więcej informacji o poszczególnych działaniach dostępne:

w biurze PTSR o/Sieradz (ul. Nenckiego 2)

lub pod numerem telefonu: 784-642-182

Rozeznanie rynku

W związku z realizacją projektu „Długoterminowa opieka medyczna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu (nazywane dalej Zamawiającym) zwraca się z zapytaniem dotyczącym wyceny pionizatora dynamicznego oraz podnośnika transportowo – kąpielowego.

Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przedmiotowe zapytanie cenowe ma na celu potwierdzenie, że dany przedmiot, zostanie zakupiony po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Bardzo nam miło poinformować, iż korzystamy z grantu w ramach projektu grantowego ” Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno- zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Środki z grantu przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla rehabilitantów, psychologów, logopedów, asystentów oraz wolontariuszy, którzy bezpośrednio pracują z osobami z niepełnosprawnościami.

Zapytanie ofertowe 2/ZO/WAR/2020

W związku z realizacją projektu „Warsztaty kulturalne. Twórczość i turystyka osób z niepełnosprawnością” PTSR o/Sieradz jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego realizowanego projektu. Poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Obchody 30-lecia Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego wiążą się z, również z działalnością Oddziałów na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane i inne choroby neurologiczne . Nasz Oddział PTSR w Sieradzu działa od 2007 roku swoją działalność rozpoczął współpracy z Oddziałem w Poznaniu w 2013 roku. Byliśmy partnerem w projektach z PFRON. W następnych latach Nasz Oddział wziął pod opiekę Oddziały w Koninie, Krakowie, Lublinie i wspólnie realizujemy projekty na rzecz osób chorych na SM i inne choroby neurologiczne. Obecnie wsparcie w postaci: rehabilitacji domowej, asystenta osób niepełnosprawnych, psychologa, logopedy otrzymuje łącznie 230 osób z niepełnosprawnością. Od 2017 roku udaje nam się pozyskiwać środki z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wraz z powiatem sieradzkim realizowaliśmy projekt Centrum Usług Społecznych, od 2020 r. Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim. Celem głównym obydwu projektów jest stworzenie warunków na większą samodzielność życiową i niezależne funkcjonowanie w środowisku osobom z niepełnosprawnością, niesamodzielnym lub z ograniczoną samodzielnością oraz ich opiekunów faktycznych. Usługa opiekuńcza dla osób niesamodzielnych, świadczona w miejscu zamieszkania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz indywidualnym zapotrzebowaniem beneficjentów. Od 2019 realizujemy projekt Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi oraz od czerwca 2020 ,,Długoterminowa opieka medyczna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ‘’ Celem głównym projektów jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie. Realizacja celu głównego przyczynia się do zapewnienia pielęgniarskiej opieki długoterminowej , rehabilitację osób niesamodzielnych , wsparcie psychologiczne i logopedyczne. Bardzo dobrze układa nam się również współpraca z samorządami lokalnymi. Realizujemy projekty z otrzymanej dotacji z PCPR, Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego. Dziękujemy wszystkim instytucjom i osobom prywatnym którzy wspomagają nasza działalność statutową. Rada Oddziału PTSR w Sieradzu