Walne zebranie sprawozdawcze

Rada Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu zawiadamia że w dniu 21 maja w Sali Konferencyjnej w starym szpitalu przy ulicy Nenckiego 2 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze. W pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków do głosowania o godzinie 13:30 , w drugim terminie bez względu na obecnych członków o godzinie 14. Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie zebrania, powitanie członkow

2)  Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

3)  Zatwierdzenie porządku obrad

4)  Wybór komisji skrutacyjnej

5)   Stwierdzenie prawidłowości zwołanego zebrania i jego władność do podejmowania wiążących uchwał.

6)  Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności PTSR o/Sieradz

7)   Przedstawienie przez Komisję Rewizyjna protokołu z badania gospodarki finansowej PTSR o/Sieradz

8)  Przedstawienie sprawozdania Rady Oddziału PTSR o/Sieradz z działalności za 2015 r.

9)   Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2016 r.

10)   Podęcie uchwał:

– podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania    finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z     działalności PTSR o/Sieradz za rok obrotowy 2015.

– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Oddziału z wykonania obowiązków w roku 2015.

11) Dyskusja i wolne wnioski.

12) Zakończenie obrad.

Spotkanie z neurologiem w PTSR Oddział w Sieradzu.

NIK_0011

Podczas comiesięcznego zebrania członków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu w dniu 16 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne już spotkanie z lekarzem neurologiem .

Było już spotkanie z dr Gruszką z Wrocławia  a obecnie  z dr Robertem  Grendą kierownikiem  oddziału neurologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przybyli członkowie  Stowarzyszenia mogli wysłuchać między innymi o metodach leczenia stwardnienia rozsianego SM ale i innych chorób neurologicznych. Wszyscy chętni  zadawali  pytania panu doktorowi na które otrzymali wyczerpującą odpowiedź.

Po spotkaniu z lekarzem odbyła się druga część zebrania na której poruszane były tematy dotyczące PTSR O/Sieradz, między innymi projektów które zostały złożone i co będzie realizowane w najbliższym czasie. Podczas takich spotkań członkowie stowarzyszenia mogą porozmawiać ze znajomymi ale i spędzić miło czas.