Zapytanie ofertowe 2/ZO/WAR/2020

W związku z realizacją projektu „Warsztaty kulturalne. Twórczość i turystyka osób z niepełnosprawnością” PTSR o/Sieradz jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego realizowanego projektu. Poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Obchody 30-lecia Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego wiążą się z, również z działalnością Oddziałów na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane i inne choroby neurologiczne . Nasz Oddział PTSR w Sieradzu działa od 2007 roku swoją działalność rozpoczął współpracy z Oddziałem w Poznaniu w 2013 roku. Byliśmy partnerem w projektach z PFRON. W następnych latach Nasz Oddział wziął pod opiekę Oddziały w Koninie, Krakowie, Lublinie i wspólnie realizujemy projekty na rzecz osób chorych na SM i inne choroby neurologiczne. Obecnie wsparcie w postaci: rehabilitacji domowej, asystenta osób niepełnosprawnych, psychologa, logopedy otrzymuje łącznie 230 osób z niepełnosprawnością. Od 2017 roku udaje nam się pozyskiwać środki z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wraz z powiatem sieradzkim realizowaliśmy projekt Centrum Usług Społecznych, od 2020 r. Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim. Celem głównym obydwu projektów jest stworzenie warunków na większą samodzielność życiową i niezależne funkcjonowanie w środowisku osobom z niepełnosprawnością, niesamodzielnym lub z ograniczoną samodzielnością oraz ich opiekunów faktycznych. Usługa opiekuńcza dla osób niesamodzielnych, świadczona w miejscu zamieszkania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz indywidualnym zapotrzebowaniem beneficjentów. Od 2019 realizujemy projekt Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi oraz od czerwca 2020 ,,Długoterminowa opieka medyczna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ‘’ Celem głównym projektów jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie. Realizacja celu głównego przyczynia się do zapewnienia pielęgniarskiej opieki długoterminowej , rehabilitację osób niesamodzielnych , wsparcie psychologiczne i logopedyczne. Bardzo dobrze układa nam się również współpraca z samorządami lokalnymi. Realizujemy projekty z otrzymanej dotacji z PCPR, Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego. Dziękujemy wszystkim instytucjom i osobom prywatnym którzy wspomagają nasza działalność statutową. Rada Oddziału PTSR w Sieradzu